ประวัติความเป็นมา    ศูนย์นวัตกรรมไหมเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาที่ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการโดยมติของสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2543 โครงการนี้เกิดจากวิสัยทัศนของรศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามคนแรก ซึ่งมองเห็นว่าเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกันอย่างกว้างขวางถึงเกือบ 90% ของจำนวนครัวเรือนในประเทศที่มีรายได้เสริมจากกิจกรรมนี้

    จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศที่ ทำการวิจัยเรื่องไหมอย่างครบวงจร และดำเนินการสร้างฐานการพัฒนาสาขาวิชา หม่อนไหม (Sericulture) อย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่การสร้างความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีเกียวโต ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านหม่อนไหมมากว่าร้อยปี (Kyoto Institute Technology : KIT) มีการส่งบุคลากรของ มหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและฝึกอบรมดูงานมีการส่งนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยี ไปศึกษาดูงานและฝึกการเลี้ยงไหมด้วย เทคโนโลยีใหม่ระยะสั้น มีการขอรับบริจากเครื่องมือการผลิตรังไหมจากสหกรณ์ การเกษตรจังหวัด Ehime ประเทศญี่ปุ่นจนกระทั่งการก่อสร้างอาคาร ศูนย์นวัตกรรมไหมขึ้นและเริ่มใช้อาคารนี้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2545 เพื่อเป็นที่รวมของ เทคโนโลยีให้สอด คล้องกับการผลิตรังไหมไทยพื้นเมืองพันธุ์ดีในประเทศ จากนั้น จึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ปรับแล้ว ไปสู่ภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมต่อไปพร้อมกับการผลิตบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจด้านนี้


การบริการ

1. เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ "หม่อนไหม" เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขัน ของประเทศ
 ด้านผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
2. เป็นศูนย์ต้นแบบการผลิตใบหม่อนและรังไหมที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งใน"ระดับชุมชน"
 "ระดับอุตสาหกรรม" เพื่อการถ่ายทอด เทคโนโลยีหม่อนไหมสู่ชุมชนและอุตสาหกรรม
3. เป็นหน่วยงานที่ผลิตบุคลากร "ระดับโท-เอก ด้านหม่อนไหม" ด้วย หลักสูตรบัณฑิตศึกษาร่วม KIT-MSU
 เพื่อสร้างบุคลากรด้านหม่อนไหมที่มี ความรู้ระดับสูงให้กับประเทศ
4. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายด้าน "หม่อนไหม" ของประเทศ เพื่อการพัฒนาสู่การเป็น "ศูนย์นวัตกรรมไหมแห่งชาติ"การติดต่อ

ศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทร. 043-754314

cr. ที่มาของข้อมูล http://bit.ly/2qb6KxH